Czym się zajmujemy

Krajowy Ośrodek Referencyjny ds. Diagnostyki Bakteryjnych Zakażeń Ośrodkowego Układu Nerwowego (KOROUN) został powołany 01.02.1997 r. decyzją Ministra Zdrowia. Ośrodek działa w obrębie Zakładu Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej Narodowego Instytutu Leków (dawniej Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego).

Celem działania KOROUN jest monitorowanie pozaszpitalnych bakteryjnych zakażeń ośrodkowego układu nerwowego i innych inwazyjnych zakażeń bakteryjnych nabytych poza szpitalem, w szczególności tych wywoływanych przez następujące gatunki bakteryjne:

 • Neisseria meningitidis (dwoinki zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, meningokoki);
 • Streptococcus pneumoniae (dwoinki zapalenia płuc, pneumokoki);
 • Haemophilus influenzae (pałeczki hemofilne);
 • Streptococcus pyogenes (paciorkowce ropotwórcze grupy A);
 • Streptococcus agalactiae (paciorkowce grupy B);
 • Listeria monocytogenes.

  Monitorowanie to odbywa się poprzez:

 • zbieranie informacji na temat przypadków zachorowań i ich etiologii;
 • identyfikację i wszechstronne opracowywanie izolatów bakteryjnych pochodzących z zakażeń inwazyjnych oraz materiałów klinicznych pobranych od chorych z podejrzeniem zakażeń inwazyjnych;
 • typowanie serologiczne szczepów bakteryjnych;
 • typowanie molekularne szczepów bakteryjnych i materiałów klinicznych dla celów epidemiologicznych;
 • oznaczanie wrażliwości izolatów na antybiotyki i chemioterapeutyki mające znaczenie w leczeniu zakażeń oraz w eradykacji nosicielstwa;
 • identyfikację mechanizmów oporności na leki;
 • tworzenie i utrzymywanie kolekcji drobnoustrojów izolowanych z zakażeń.

  Badania prowadzone w KOROUN są źródłem informacji niezbędnych m. in. dla celów tworzenia polityki szczepień ochronnych i schematów (rekomendacji) chemioprofilaktyki oraz schematów terapeutycznych na potrzeby:

 • Ministerstwa Zdrowia;
 • Głównego Inspektoratu Sanitarnego;
 • Inspekcji Sanitarnej, zarówno krajowej jak i zagranicznej;
 • klinicystów;
 • Światowej Organizacji Zdrowia – WHO;
 • Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób – ECDC;
 • Unii Europejskiej;
 • innych instytucji zajmujących się polityką zdrowotną.

  Ponadto, KOROUN prowadzi:

 • wszechstronne szkolenie mikrobiologów, lekarzy i epidemiologów;
 • współpracę ze Światową Organizacją Zdrowia i jej agendami;
 • konsultacje na temat metod diagnostycznych, terapeutycznych i profilaktycznych w zakresie bakteryjnych zakażeń ośrodkowego układu nerwowego i innych inwazyjnych zakażeń bakteryjnych.